Polisen i Paris år 1928

3 augusti, 2021
I den här texten får du en rad intressanta fakta och anekdoter från polisens verksamhet år 1928 i storstaden Paris.
Du får bland annat läsa om galärslaven som grundade polisen i Frankrike och hur polisen i landet var en av de bästa i världen när den här texten skrevs.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1928 i tidningen ”Dagen Nyheter” med titeln ”Öppna i lagens namn. En skildring från Paris och Berlins polisvärld. Moderna skyddsanordningar och listiga signalsystem”.

Författare till texten är Johan Gustaf Richert (1857–1934).

År 1808 fick Paris’ polischef mottaga en visit av f. d. galärslaven Vidocq, som framställde det originella förslaget att han skulle anställas som chef för en spionericentral, vars syfte skulle bli att bringa förbrytare i rättvisans klor. Förslaget bifölls i så måtto att Vidocq dömdes till åtta års fängelse i kedjor, under vilken tid han skulle få avlägga prov på sina talanger. Försöket slog så väl ut att Vidocq tilläts rymma för att kunna utsträcka sina operationer inom ett vidsträcktare område. År 1817 fick han i uppdrag att bilda en Brigade de Sûreté, sammansatt uteslutande av durkdrivna spetsbovar. Resultatet var lysande, men elaka rykten visste förtälja att dessa ”mouchards” fortfarande fuskade i sitt gamla hantverk, varför Vidocq nödgades utfärda en order att personalen skulle bära handskar — icke för att undvika fingeravtryck, ty sådana vore okända på den tiden, utan av det enkla skälet att en handskbeklädd hand har svårt att operera i orätt ficka. Efter tio år drog han sig tillbaka, höljd av ära och med späckad plånbok. Han efterträddes av sin souschef, en ful fisk av samma kaliber, men år 1832, alltså 3 år efter instiftandet av the Metropolitan Police i London, infördes ett nytt system, enligt vilket detektivkåren rekryterades uteslutande med män av oförvitlig karaktär.

Vidocqs ruskiga Brigade de Sûreté är numera transformerad till en mycket förnämlig statsinstitution, la Suûreté Générale, som opererar i samarbete med alla landets polismyndigheter. Direkt anslutna äro detektivkårerna i Lyon och Marseille m. fl. större städer, vilka således äro statsanställda, varemot mindre städer och kommuner ha egna detektiver och endast vid trängande behov söka hjälp hos la Suûreté, som med sina fruktade forces mobiles leder förbrytarjakten över hela Frankrike. En särställning intar Paris, som har sin egen, högt utvecklade detektivorganisation.
Mot detta system har framställts många anmärkningar, bl. a. att de respektive kommunernas hänvändelse till la Sûreté är förenad med omständliga och tidsödande formaliteter, och en ansedd rättslärd, byråchefen i inrikesdepartementet, d:r E. G. Perrier, skriver (1920):
”Enda möjligheten att bringa reda i detta kaos är att ombilda hela landets polisväsen till en enhetlig statsinstitution”.
Såväl huvudstaden som de direkt till la Sûreté anslutna städerna ha egna polislaboratorier under den mest fulländade vetenskapliga ledning. Chef för Lyons laboratorium är den här ofta omtalade d:r Locard, och i spetsen för Parislaboratoriet står den likaledes mycket berömde M. Bayle.
Jag hade ej förmånen att träffa M. Bayle, men hans assistent, M. Amy, gjorde med mig en rond genom laboratoriet. M. Amy framhöll den utomordentligt stora tjänst som belysningen med ultravioletta strålar gör vid upptäckandet av alla slags förfalskningar. Han visade mig t. ex. ett sigillerat brev som för ögat ej företedde något anmärkningsvärt, men under den gröna lampan framträdde tydligt två olika lackfärger i samma sigill, vilket visade att sigillet blivit brutet och hoplappat med lack av annan sammansättning. Likaså visades mig ett testamente, där ändrade och tillsatta ord under lampans sken tydligt skilde sig från de övriga.
I hög grad viktiga och intressanta voro de undersökningar varmed M. Bayle under krigsåren lyckades avslöja spioner som använde sig av s. k. osynligt bläck. Jag fick se en damnäsduk med några små oskyldiga fläckar, vilka, blötta i vatten, avgåvo ett ypperligt bläck, samt en svart strumpa, som ej visade några fläckar alls, men befanns vara impregnerad med ingredienser som det lär ha tagit veckor att framkalla och identifiera.

Inga kommentarer

Kommentarer inaktiverade.